Subvenció Diputació de Girona – Actuacions en matèria forestal i prevenció d’incendis forestals, anualitat 2022

En data 3 de maig de 2022, la Junta de Govern de la Diputació de Girona va resoldre la concessió de subvencions del programa de suport a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, per l’anualitat de 2022, atorgant a aquest Ajuntament l’import de 1.248,75€ (expedient 2022/2178) pel concepte de “Manteniment de franges […]

Subvenció Diputació de Girona – Actuacions en matèria forestal i prevenció d’incendis forestals, anualitat 2021

En data 3 de maig de 2022, la Junta de Govern de la Diputació de Girona va resoldre la concessió de subvencions del programa de suport a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, per l’anualitat de 2022, atorgant a aquest Ajuntament l’import de 1.248,75€ (expedient 2022/2178) pel concepte de “Manteniment de franges […]

PMP 2on TRIMESTRE

La disposició addicional primera de la Llei Orgànica 9/2013 de Control del deute comercial, estableix l’obligació de les Administracions Públiques i les seves entitats i organismes dependents, de publicar en el seu portal web el període mig de pagament a proveïdors. Les dades corresponents al 2on trimestre de 2021 són les següents:

1 2