Convenis

2020-09-23 “Conveni de col·laboració entre el servei català de trànsit i l’Ajuntament de Cabanelles sobre l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes”.


2019-04-30 “Conveni de delegació de competències per a la recollida de residus especials o perillosos i 1d’adhesió a la xarxa comarcal de deixalleries entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Cabanelles”.


2019-06-12 “Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Cabanelles per a l’execució d’obres de tractament superficial asfàltic a la zona de la gasolinera”.


2019-01-29 “Conveni de delegació de competències per a la recollida selectiva de les fraccions d’envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus municipals entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Cabanelles”.


2018-06-01 “Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Cabanelles i el senyor José Oriol de Ribot Torrella per instal·lar un dipòsit d’aigua destinat a la intervenció en cas d’incendi forestal i servitud de pas”.


2016-12-19 “Conveni per a la delegació del servei de recollida d’animals domèstics abandonats i la gestió i control de colònies de gats que subscriuen el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Cabanelles”.


2016-11-29 “Conveni de cessió a l’Ajuntament de Cabanelles del dret de superfície per la instal·lació d’un dipòsit d’aigua municipal”.


2016-09-22 “Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Cabanelles per a la prestació del servei de comptabilitat energètica municipal”.