Subvenció de la Diputació de Girona per al Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2022 – Inversions

La Junta de Govern de la Diputació de Girona del dia 3 de maig de 2022, va resoldre la convocatòria de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, Camins i Noves Tecnologies, anualitat 2022, atorgant a l’Ajuntament de Cabanelles, per a la línia inversions: En data 15 de desembre de 2023, el president de […]

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA PER LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ABASTAMENT I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE

De conformitat amb el previst en l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans i ciutadanes en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a la modificació del Reglament d’abastament i subministrament d’aigua potable municipal, per recollir l’opinió […]

Subvenció Diputació de Girona a ADF – Actuacions en matèria forestal i prevenció d’incendis forestals, anualitat 2023, linies 2 i 6

En data 21 de març de 2023, la Junta de Govern de la Diputació de Girona va resoldre la concessió de subvencions per actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, per l’anualitat de 2023, linies 2 i 6, atorgant a l’ADF de Cabanelles l’import de 450,00 € (expedient 2022/10530) pel concepte de “Despeses […]

Subvenció de la Diputació de Girona per al Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 202 – Inversions

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària del dia 4 de maig de 2021, va prendre l’acord relatiu a la redistribució i concessió als ajuntaments de les subvencions corresponents del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, per l’any 2021. La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió […]