Subvenció en espècie de material informàtic per ajuntaments de les comarques Gironines  fins a 20.000 habitants, per l’any 2023, concedida per la Diputació de Girona

D’acord amb l’acord pres el 23 de gener de 2024 per la Junta de Govern de la Diputació de Girona, es va concedir a l’Ajuntament de Cabanelles el subministrament del següent material en relació a les subvencions en espècies de material informàtic per ajuntaments de les comarques Gironines  fins a 20.000 habitants, per l’any 2023, […]

Subvenció de la Diputació de Girona per al Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2022 – Inversions

La Junta de Govern de la Diputació de Girona del dia 3 de maig de 2022, va resoldre la convocatòria de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, Camins i Noves Tecnologies, anualitat 2022, atorgant a l’Ajuntament de Cabanelles, per a la línia inversions: En data 15 de desembre de 2023, el president de […]

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA PER LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ABASTAMENT I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE

De conformitat amb el previst en l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans i ciutadanes en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a la modificació del Reglament d’abastament i subministrament d’aigua potable municipal, per recollir l’opinió […]

Subvenció Diputació de Girona a ADF – Actuacions en matèria forestal i prevenció d’incendis forestals, anualitat 2023, linies 2 i 6

En data 21 de març de 2023, la Junta de Govern de la Diputació de Girona va resoldre la concessió de subvencions per actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, per l’anualitat de 2023, linies 2 i 6, atorgant a l’ADF de Cabanelles l’import de 450,00 € (expedient 2022/10530) pel concepte de “Despeses […]

Subvenció de la Diputació de Girona per al Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 202 – Inversions

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària del dia 4 de maig de 2021, va prendre l’acord relatiu a la redistribució i concessió als ajuntaments de les subvencions corresponents del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, per l’any 2021. La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió […]