Subvenció Diputació de Girona – Actuacions en matèria forestal i prevenció d’incendis forestals, anualitat 2023

En data 21 de març de 2023, la Junta de Govern de la Diputació de Girona va resoldre la concessió de subvencions per actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, per l’anualitat de 2023, linies 1,3 i 4, atorgant a aquest Ajuntament l’import de 1.593,00 € (expedient 2022/10634) pel concepte de “Manteniment de franges perimetrals de prevenció” (Linia 3).