Subvencions DDGI “Del Pla a l’acció” 2020-2021 – linia 3 – substitució llums per leds nuclis

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió del dia 3 de desembre de 2019, va prendre l’acord relatiu a la convocatòria de les subvencions subvencions en el marc del programa “Del Pla a l’acció” 2020-21.

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària de data 21 de juliol de 2020, va prendre l’acord JG1023/000025/2020-PDDMA relatiu a la proposta de redistribució i concessió als ajuntaments les subvencions del programa “Del Pla a l’acció” 2020-21 (exp. 2019/8115), per a les línies 2, 3 i 5.

A tenor de l’esmentat acord s’ha concedit a l’Ajuntament de de Cabanelles l’import de 5.834,00 euros per a la Línia 3 (exp. 2020/2009 )  “Subvenció per a “Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic”, corresponent a l’actuació de “substitució de lluminàries de l’enllumenat públic dels nuclis de Cabanelles i Espinavessa”.