Fons Econòmic de caràcter extraordinari per l’any 2022 de la Diputació de Girona

La Junta de Govern de la Diputació de Girona , en sessió ordinària del dia 5 de juliol de 2022 , va pendre l’acord relatiu a la resolució de la convocatia de les subvenciond el Fons econòmic de caràcter extraordinari, per l’any 2022.

A tenor de l’esmentat acord, es va concedir a l’Ajuntament de Cabanelles fons per import de 21.158,18 euros que s’han destinat al finançament de les següents inversions:

 

Concepte Import subvenció
Arranjament i desbrossament de camins municipals  15.670,45 €
Manteniment de franges perimetrals 2.487,73 €
Instal·lació de tanques perimetral a les zones d’abastament 3.000,00 €
TOTAL 21.158,18 €