Procés selectiu, concurs, vacants plantilla de personal funcionari de l’ajuntament, d’una plaça d’administratiu/va (c1) i una d’agutzil (apsf). Estabilització.

A aquesta notícia podràs trobar tota la informació relacionada amb els processos de selecció.

Procés selectiu pel sistema de concurs, vacants en la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament, d’una plaça d’administratiu/va (c1) i una d’agutzil (apsf) d’acord amb les disposicions addicionals 6ª i 8ª de la llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.


Procés selectiu Administratiu/va (C1)


Procés selectiu Agutzil (APSF)