Subvenció de la Diputació de Girona per al Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2022 – Inversions

La Junta de Govern de la Diputació de Girona del dia 3 de maig de 2022, va resoldre la convocatòria de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, Camins i Noves Tecnologies, anualitat 2022, atorgant a l’Ajuntament de Cabanelles, per a la línia inversions:

En data 15 de desembre de 2023, el president de la DDGI autoritza a l’Ajuntament el canvi de destí sol·licitat en data 4 de desembre de 2023, de la subvenció concedida dins del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2022, expedient 2022/611 pel concepte i import que es detallen: